قوانین و مقررات اونترنت

قوانین و مقررات

ضوابط و شرایط ارایه خدمات توسط مجموعه اونترنت که از این پسشرکتنامیده میشود

کلیه افرادی که به نحوی از این پس از شرکت خدمات دریافت میکنند، در اینجا با ناممشترییاد شده و از شرایط و ضوابط استفاده، تحت عنوانسندیاد خواهد شد.

سند، به علاوه فرمهای سفارش (که در ادامه تعریف خواهد شد) و هر موافقتنامه یا قرارداد خدمات شرکت (که در ادامه تعریف خواهد شد)، به بیان دیگر کلیه مواردی که بین شرکت و مشتری وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین شرکت و مشتری است؛ مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد. این سند بر هر قرارداد دیگری (چه کتبی، چه شفاهی و غیره) ارجح خواهد بود.

شرکت در هر زمان و بدون اطلاع مشتری، حق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذفخدمات شرکتکه تعریف آن در ادامه آمده است) خواهد داشت.

چنین تغییر و یا حذفی، از زمان انتشار نسخه به روز شدهی سند در وبسایت رسمی شرکت به صورت قانونی شامل حال مشتری خواهد شد؛ و این کاملا به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد.

آخرین نسخه به روز شده از این سند با کلیک روی پیوندقوانین و شرایطدر انتهای صفحات وبسایت شرکت، قابل مشاهده و دریافت است.

ارسال فرم سفارش از طرف مشتری (که بدون هیچ محدودیتی شامل فرمهای آنلاین ثبت سفارش، فرمهای کاغذی ثبت سفارش، قرارداد خدمات شرکت و سفارشهای تلفنی است.) و نیز استفاده از خدمات شرکت از طرف مشتری، به صورت خودکار و فیالفور به معنی پذیرش این سند از طرف مشتری است؛ و پیرو آن شامل حال مشتری خواهد شد. مشتری تضمین میکند که این سند را به صورت کامل خوانده و فرصت لازم برای رایزنی قانونی در مورد آن را داشته است. بنابراین به صورت روشن همه شرایط و ضوابط ذکر شده در این سند را فهمیده و با آن موافقت کرده است.

هرجای این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیتها را شامل خواهد بود؛ و اگر در جایی مفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظشاملدر هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنیمشمول، بدون هیچ محدودیتیخواهد بود.

خدمات شرکت در مقابل دریافت فی و تحت شرایط و ضوابط حاکم بر این سند که در ذیل آمده است؛ به مشتری عرضه میشود:

۱. تدارک خدمات شرکت

۱۱۱ هرگونه عملی از قبیل آماده سازی، نصب، راه اندازی، اتصال، نگهداری، قطع، وصل، که در مورد حساب کاربری مشتری، انجام شود.

۱۱۲ هرگونه استفاده مشتری یا هرگونه دسترسی داده شده به مشتری، برای مقاصد محاسباتی، ارتباط مخابراتی، نرم افزار، اطلاعات، سختافزار و تجهیزات فراهم شده بوسیله شرکت یا زیرمجموعهها و نمایندگان شرکت را در بر میگیرد.

۱۱۳ هرگونه عمل یا تدارکی در مورد خدمات که در رابطه با میزبانی وب و ثبت دامنه بوسیله شرکت به مشتری داده میشود، بدون توجه به مدت و اینکه هزینه آن پرداخت شده یا خیر.

۱۱۴ هرگونه دسترسی یا استفاده که در ارتباط با وبسایت فراهم گردد.

۱۱هرگونه خدمتی که در این سند از آن یاد شود.

۱۱هرگونه خدمتی که بوسیله شرکت برای مشتری فراهم گردد. فارغ از اینکه مشتری از آن استفاده کند یا خیر

۱۱هر خدمت دیگری مرتبط با شرکت که مشتری استفاده میکند. چه بوسیله شرکت به مشتری پیشنهاد گردد؛ و چه از طرف شرکت برای مشتری فراهم شده باشد.

۱۲ اصلاح قیمتها و فی خدمات

شرکت ممکن است فی هرگونه خدمات شرکت را بدون اطلاع قبلی مشتری اصلاح نماید.

۱۳ تهیه نسخه پشتیبان

به جز مواردی که شرکت صراحتا به صورت کتبی متعهد گردد؛ مشتری منفرداً و کاملا مسئول مدیریت و تهیه نسخه پشتیبان از همه اطلاعات خود و نیز به روز رسانی، ارتقاء و نصب وصلههای نرمافزاری، برای نرمافزارهای مرتبط با خدمات شرکت و مورد استفاده خود است.

۱۴ دوره زمانی عملیات نگهداری

شرکت ممکن است، حداقل به صورت هفتگی این دوره را داشته باشد؛ که مشتری آن را می پذیرد و با آن موافق است. مشتری درک میکند و موافق است که در هنگام عملیات نگهداری، برخی یا همه خدمات مشتری، ممکن است موجود نباشند. مشتری همچنین درک میکند و موافق است که شرکت حق دارد، عملیات نگهداری اضطراری در هر زمان که صلاح بداند، انجام دهد؛ و در هنگام آن برخی یا همه خدمات مشتری ممکن است موجود نباشند.

۱۵ اعطای مجوز تنها برای تصرف

مشتری میپذیرد که مشتری هیچگونه ادعای تملکی در مورد هرگونه تجهیزات اعطایی به مشتری بوسیله شرکت ندارد. و مشتری موافق است که هرگونه تدارک تجهیزات تنها به مشتری مجوز تصرف آن تجهیزات را میدهد؛ و پرداختهای مشتری برای تجهیزات هیچگونه حق مالکیتی در مورد آن تجهیزات ایجاد نخواهد کرد.

۱۶ دامنه

خدمات ثبت دامنه شرکت، شامل اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات مربوطه (Registrar) است، که برای دامنه ir مرکز پژوهشگاه دانشهای بنیادین ایران و با سایت nic.ir فعال است؛ در این زمینه هیچگونه تضمینی وجود نخواهد داشت و شرکت اعطای هرگونه تضمینی در این زمینه را، که درخواست خاصی برای ثبت دامنه از طرف ثبات مربوطه (Registrar)، پذیرفته شود، تصویب شود و ثبت گردد؛ رد میکند. مشتری درک میکند و موافق است که هر نام دامنه تنها یک بار ثبت میگردد. بنابراین مسوولیت فراهم ساختن اطلاعات دقیق کاملا بر عهده مشتری است. مشتری درک میکند که فی پرداختی ثبت دامنه سایر کشورها (به غیر از ایران) حتی اگر ثبت دامنه آنها رد شود، غیر قابل بازگشت است (چراکه فی تنها برای اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات آن کشور دریافت میگردد). مشتری درک میکند و میپذیرد که هر ثبات خاصی ممکن است هزینههای جانبی دیگری داشته باشد؛ که مشتری آن را پرداخت خواهد کرد.

۱۷ خدمات و محصولات اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی)

مشتری میپذیرد و موافق است که هرگونه توصیه انجام شده بوسیله کارمندان شرکت برای استفاده از خدمات و محصولات اشخاص ثالث، تنها توصیه آن کارمندان است و ربطی به شرکت ندارد. شرکت تضمینی در مورد جامعیت و یا کیفیت خدمات و محصولات آن اشخاص ثالث نمیدهد.

۱۸ اختیار شرکت برای جلوگیری و قطع همکاری

اگر مشتری مفاد این سند را نقض نماید؛ بدون توجه به اینکه قبول مفاد این سند ممکن است قرارداد یا موافقتنامه دیگری را نقض کند، شرکت ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً، از دادن خدمات به او (چه بالقوه، جدید یا موجود) امتناع کند؛ و یا خدمات او را با یا بدون اطلاع قبلی قطع نماید.

۱۹ صندوقهای پست الکترونیک (Email)

همه صندوقهای پست الکترونیک (شامل صندوقهای POP) که برای ۱۲ ماه متوالی هیچگونه Login به آن انجام نشده باشد؛ بیاستفاده پنداشته خواهد شد و شرکت حق حذف آن صندوق و یا نامههای الکترونیکی داخل آن را خواهد داشت.

دو هفته پیشتر، شرکت نامهای به پست الکترونیک اصلی خواهد فرستاد و به وی اطلاع خواهد داد. چنانچه صاحب صندوق پستی بیاستفاده، ظرف دو هفته به صندوق خود وارد (Login) نشود، آن صندوق حذف خواهد شد.

همچنین شرکت حق حذف محتویات موجود در فولدر هرزنامه (Spam) که بیش از ۳۰ روز از عمر آنها میگذرد، را دارد.

۲. استفاده از خدمات شرکت

۲۱ حساب کاربری مشتری

تنها مشتری میتواند از حساب کاربری مشتری استفاده کند. این حساب همه اطلاعات مالی مربوط به خدمات مشتری و نیز فضای خاص در وبسرور که شرکت در جهت اعطای خدمات به مشتری برای او تخصیص داده است را در بر میگیرد. مشتری حق انتقال، فروش، اجاره، تخصیص بخش یا همه این حساب کاربری را به هر نحوی، به شخص (حقیقی یا حقوقی) دیگر ندارد؛ مگر آنکه از شرکت رضایتنامه کتبی در مورد آن دریافت کند.

۲۲ گذرواژه (Password) مشتری

مشتری موافق است که گذرواژه امنی برای حساب کاربری خود داشته باشد. مشتری منفرداً مسئول تغییر و نگهداری گذرواژه مشتری است؛ تا امنیت دسترسی به حساب کاربری مشتری تامین گردد. مشتری منفرداً مسئول فاش نشدن گذرواژه خود است؛ و شرکت درباره آن مسئولیتی ندارد. اگر مشتری گذرواژه خود را فراموش کند یا گم کند یا نیاز به گذرواژه جدیدی پیدا کند؛ مشتری موافق است که همه معیارها و فرایندهای حفاظتی شرکت را برای احراز هویت طی نماید. مشتری درک میکند و موافق است که اگر نتواند هویت خود را ثابت کند و یا رضایت امنیتی شرکت را (بنا به صلاحدید شرکت منفرداً) در مورد احراز هویت خود تامین نماید؛ شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد تا از بخشی یا همه درخواستهای مشتری، مرتبط با خدمات شرکت و حساب کاربری او جلوگیری کند.

۲۳ مالکیت حساب کاربری مشتری و وبسایت مشتری

مشتری میپذیرد، تضمین میکند و موافق است که مالک حساب کاربری مشتری تنها شخصی (حقیقی یا حقوقی) است که نام او در بانک اطلاعاتی شرکت به عنوان مالک حساب کاربری مشتری (مالک حساب) آمده است. تنها مالک حساب، ممکن است تغییر (شامل تغییر مالک) در حساب کاربری مشتری با اطلاع کتبی شرکت ایجاد کند. مشتری همچنین میپذیرد و موافق است که صاحب قانونی وبسایت میزبانی شده تحت حساب کاربری مشتری، تنها مالک حساب خواهد بود. مگر در مواردی که مشتریِ مشتری صاحب وبسایت باشد. در مواردی که در مالکیت حساب کاربری مشتری و یا وبسایت شبههای وارد شود، مشتری میپذیرد در کلیه موازین و معیارها و فرایندهای امنیتی شرکت (شامل روالهای احراز هویت شرکت)، همکاری کند و به آن پایبند باشد.

۲۴ استفاده قانونی و اخلاقی مشتری

مشتری موافق است که در استفاده از خدمات شرکت، قوانین مربوطه (نه محدود ولی شامل قوانین کشوری) را رعایت نماید؛ و از این خدمات جهت مصارف غیراخلاقی، افتراآمیز و خلاف خط مشی شرکت، استفاده نکند.

۲۵ تضمینها و مسئولیتهای مشتری

مشتری میپذیرد و موافق است که شرکت تنها مرجع تشخیص آنست که مشتری مفاد این سند را نقض کرده یا خیر. مشتری منفرداً مسئول هر مساله قانونی است که در رابطه با استفاده مشتری از خدمات شرکت به وجود میآید. مشتری تضمین میکند و متعهد میشود که حقوق لازم برای استفاده یا اجازه برای استفاده هر چیزی که بر بستر خدمات شرکت استفاده میکند را دارا است؛ و این استفاده، توزیع، عرضه، انتقال و یا نمایش هرگونه اطلاعات برای عموم شامل موارد زیر نیست و نخواهد بود:

۲۵۱ مخدوش کردن بالفعل و بالقوه هرگونه حقی از اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) شامل حق مولف، حق اختراع، علائم تجاری، اسرار تجاری یا هر حق مالکیت دیگری

۲۵۲ انجام بالفعل و بالقوه تخلف شامل تبلیغات دروغ، رقابت ناسالم، افترا، تعرض به حریم خصوصی اشخاص (حقیقی یا حقوقی)

۲۵۳ ایجاد بالفعل و بالقوه هرگونه نزاع یا دعوی حقوقی

۲۵۴ حاوی بالقوه یا بالفعل هر چیز غیر قانونی، مضر، فریبآمیز، افتراآمیز، بدگویانه، تهدیدکننده، توهینآمیز، آزاردهنده، مبتذل و وقیح

۲۵۵ حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز نژادپرستانه، اهانتآمیز به اقوام و فرهنگها و ادیان

۲۵۶ حاوی بالفعل و بالقوه هرچیز دیگری که باعث تخلف جنایی شود، و مسئولیت های مدنی برانگیزد؛ یا قوانین اجرایی را مخدوش کند. به علاوه مشتری تضمین میکند که مشتری عضو هیچ سازمان تروریستی نیست؛ و در هیچ فعالیت تروریستی شرکت نداشته است. مشتری موافق است که شرکت و هر شخص ثالث مرتبط با شرکت (شامل نمایندگان فروش)، کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعهها و شرکتهای تابعه شرکت از هرگونه ادعای دِین یا دعوی حقوقی به هر نحو که ناشی از نقض مفاد این سند از طرف مشتری است؛ یا ادعای هر شخص ثالث دیگری، مصون است.

۲۶ تلاش مشتری برای جلوگیری از خرابی

مشتری باید به طور فعال در جهت جلوگیری از هرگونه صدمه به سیستمهای شرکت شامل صدمات ویروسی، تلاش کند. شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد تا بنا به صلاحدید خود منفرداً برنامههای ضد ویروس اجرا کند؛ تا میزان صدمات بالفعل و بالقوه را کاهش دهد.

۲۷ رفتارهای ممنوعه دیگر

مشتری اجازه ندارد و نباید برای مهندسی معکوس (reverse engineering)، کامپایل معکوس، از هم باز کردن سیستمها، یا هرگونه تلاشی برای بدست آوردن کد برنامهها از سختافزار، نرمافزار یا هر چیز دیگری که برای مشتری بوسیله شرکت فراهم میشود، عملی انجام دهد.

۲۸ ارتقاء اجباری

اگر شرکت به صلاحدید خود منفرداً، تشخیص دهد که مشتری یا حساب کاربری او، کارایی سرورها یا یکپارچگی شبکه شرکت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ یا حساب کاربری مشتری بسیار بیشتر از پهنای باند یا فضای دیسک تخصیص داده شده به مشتری، مصرف میکند؛ ممکن است شرکت از مشتری بخواهد و مشتری باید به این خواسته رضایت دهد تا حساب کاربری مشتری به میزان کافی بنا به صلاحدید شرکت منفرداً، ارتقاء یابد.

۲۹ خط مشیها و مجوزهای سایرین

استفاده مشتری از شبکه و منابع محاسباتی یا خدمات سایرین با توجه به مجوزها و شرایط و ضوابط استفاده خود آنها صورت میگیرد. در شرایطی که تداخلی بین خط مشیها و شرایط سایرین با این سند ایجاد گردد؛ مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.

۲۱۰ ثبت دامنه

مشتری موافق است که با ارسال فرم ثبت سفارش برای ثبت دامنه، مشتری تضمین میکند که اطلاعات ارسالی صحیح، دقیق و کامل است؛ و هرگونه تغییری محتمل در آینده در این اطلاعات بوسیله ثبات مربوطه، ممکن است فرایند زمانبری باشد. مشتری همچنین میپذیرد و موافق است که صرف ارسال فرم ثبت سفارش برای ثبت دامنه، از ایراد در ثبت یا استفاده بعدی مصون نخواهد بود.

۲۱۱ خط مشیهای ثبتی سایر ثباتها

ثبت نام دامنه مشتری در یک ثبات، با توجه به شرایط و ضوابط ثبت نام دامنه از طرف ثبات مربوطه انجام خواهد شد. در مواردی که شرایط و ضوابط آن ثبات با مفاد این سند تداخل داشته باشد، مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.

۳. سوء استفاده و نقض عهد مشتری

۳۱ تعریف سوء استفاده مشتری

هرگونه سوء استفاده مشتری به عنوان نقض این سند تلقی خواهد شد. تعیین اینکه چه چیز سوء استفاده مشتری است در صلاحیت شرکت منفرداً است.

سوء استفاده مشتری شامل استفاده از خدمات شرکت در فعالیتهای جنایی (شامل تصاویر خلاف عفت از کودکان و کلاهبرداری)، مخدوش کردن حقوق معنوی اشخاص (حقیقی یا حقوقی)، نمایش چیزهای مبتذل، اهانتآمیز، افتراآمیز، تهدیدآمیز، بهرهگیری از خدمات شرکت برای اختلال در استفاده طبیعی سایر مشتریان، تولید انبوه فرایندها (spawning processes)، مصرف بیرویه حافظه اصلی، پردازنده و پهنای باند، ارسال هرزنامه (spam) یا انبوه نامههای الکترونیکی (چه باعث ایجاد اختلال در خدماتگیری سایر مشتریان بشود یا نشود)، دسترسی یا استفاده بدون مجوز به اطلاعات، سیستمها یا شبکه (شامل هرگونه تلاشی برای درآوردن، پیمودن و آزمون نقاط ضعف سیستم یا شبکه یا انجام رخنه امنیتی، بدون مجوز از طرف صاحب سیستم یا شبکه) و ایجاد ارتباط بین خدمات شرکت به هر کاربری (شامل بمباران پست الکترونیک (mail bombing) و flooding ،تلاش عمدی برای بارگذاری زیاد به سیستم، و حملات broadcast). بدون ایجاد محدودیت در آنچه پیش از این ذکر شد، شرکت مشخصا ذخیره و نگهداری هرگونه نرمافزار دزدی، استفاده از هرگونه نرمافزار irc bot و پروکسی (شامل “bnc” و “eggdrop”) ،ذخیره یا استفاده از هرگونه نرمافزار مورد استفاده برای hack و crack، ذخیره و یا فروش فهرستهای پست الکترونیک انبوه مورد استفاده در ارسال هرزنامهها یا ارسال انبوه نامه الکترونیکی، جعل هرگونه tcp/ip packet header یا هر بخشی یا header یک نامه الکترونیکی، را ممنوع اعلام میکند. مشتری درک میکند، میپذیرد و موافق است که سوء استفاده مشتری، باعث خواهد شد تا شرکت فیالفور نسبت به قطع کلیه خدمات مشتری اقدام کند.

۳۲ ارسال هرزنامه (Spam)

مشتری میفهمد و میپذیرد که شرکت هرگز ارسال انبوه نامههای الکترونیکی یا پیامهای تبلیغاتی در شبکه اینترنت را تحمل نخواهد کرد؛ که این شامل نگهداری از یک SMTP باز یا دخیل شدن در ارسال هرزنامه با استفاده از خدمات یک شرکت فراهمکننده خدمات اینترنت (ISP) دیگر یا میزبان وب دیگر، یا وجود پیوند از داخل محتویات یک هرزنامه به وبسایتی که در سرورهای شرکت میزبانی میشود، و یا فروش یا توزیع هرگونه نرمافزاری از طریق وبسایت که کار ارسال هرزنامه را تسهیل کند، نیز میشود. ارسال هرزنامه اکیداً ممنوع است و فیالفور باعث نقض این سند خواهد شد. و متعاقب آن شرکت کلیه خدمات مشتری را قطع خواهد کرد.

۳۳ معیارهای انضباطی

در صورت سوء استفاده مشتری، شرکت ممکن است به صلاحدید خود منفرداً، معیارهای انضباطی خاصی، نظیر دادن هشدار، به تعلیق درآوردن و یا قطع کردن حساب کاربری مشتری و کلیه خدمات شرکت به مشتری را به اجرا درآورد. اگر مشتری به تعلیق درآید و شرکت بخواهد که تعلیق مشتری را خاتمه دهد، شرکت ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً هزینهای برای اتصال مجدد مشتری قبل از برقراری خدمات شرکت برای مشتری طلب کند. مشتری میپذیرد و موافق است که اگر حساب کاربری مشتری معلق گردد، شرکت ممکن است مراجعین به وبسایت مشتری را به صفحه پشتیبانی فنی وبسایت هدایت کند. همچنین مشتری موافق است که شرکت (شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعهها، شرکتهای تابعه، فروشندگان) برای به تعلیق درآوردن حساب کاربری مشتری، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.

۳۴ نظارت

شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد و مشتری نیز بر آن رضایت دارد که شرکت بر خدمات عرضه شده خود، و محتویات وبسایت مشتری برای اطمینان از عدم نقض مفاد این سند، نظارت کند. هرچند مشتری درک میکند که شرکت نظارت بر ارتباطات، فعالیتها و محتویات وبسایت مشتری را به عنوان رویه عمومی انجام نمیدهد و شرکت داشتن هرگونه رویه عمومی برای چنین کاری را، از خود صریحاً سلب مینماید.

۳۵ تشخیص نادرست

مشتری میپذیرد که فعالیت مشتری ممکن است به اشتباه به عنوان سوء استفاده مشتری تلقی گردد. یک مشتری که معتقد است در مورد او تشخیص نادرست انجام شده است، میتواند از مدیر واحد پشتیبانی درخواست تجدید نظر کند. تعیین اینکه آیا فعالیت مشتری، سوء استفاده بوده یا خیر تنها در صلاحیت شرکت منفرداً میباشد. همچنین مشتری موافق است که شرکت (شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعهها، شرکتهای تابعه، فروشندگان) در رابطه با تشخیص نادرست در مورد اینکه فعالیت مشتری سوء استفاده بوده یا نبوده، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.

۳۶ نقض مفاد سند

مشتری موافق است که هرگونه فعالیتی از طرف مشتری، سایر مشتریان شرکت و هرکس دیگری که از خدمات شرکت استفاده میکند و یا به نحوی مرتبط با شرکت است؛ و مفاد این سند را مخدوش میکند را به شرکت گزارش دهد. اگر مشتری در مورد اینکه فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش میکند یا خیر، مردد است؛ باید در این مورد شرکت را مطلع سازد تا شرکت آن را تعیین کند. تعیین اینکه آیا فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش میکند یا خیر، تنها در صلاحیت شرکت منفرداً میباشد.

۳۷ مسئولیتهای مدنی یا جنایی برای نقض

مشتری میپذیرد و موافق است که هرگونه نقض مفاد این سند ممکن است پیگرد قانونی یا جنایی بعدی داشته باشد.

۴. قطع

۴۱ علت قطع

مشتری میفهمد، میپذیرد و موافق است که اگر شرکت متوجه شود که مشتری به هر نحوی، مفاد این سند را نقض کرده است؛ شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد که فیالفور بدون اطلاع قبلی، خدمات مشتری را قطع کند. در این صورت، شرکت هیچگونه دِینی نخواهد داشت؛ و مشتری نیز اقرار میکند که هیچگونه ادعایی در برابر شرکت برای قطع خدمات، متعاقب نقض مفاد این سند از طرف مشتری، نداشته باشد.

۴۲ ورشکستگی

در صورت ورشکستگی مشتری، شرکت ممکن است خدمات خود به مشتری را با یا بدون اطلاع قبلی قطع کند؛ و مشتری موافق است شرکت در چنین شرایطی از هرگونه ادعایی مصون خواهد بود.

۴۳ بقاء

موادی از این سند در صورت انقضاء یا قطع به هر دلیلی، بر قوت خود باقی خواهد ماند. این مواد عبارتند از: (۳-۴)، (۳-۶)، مواد ۴ الی ۸، ماده ۱۰، ماده ۱۱، مواد ۱۵ الی ۲۰

۵. غرامت

همچنین مشتری موافق است که شرکت و هر شخص ثالث وابسته به آن (شامل نمایندگان فروش)، کارمندان و نمایندگان و مدیران و زیرمجموعههای شرکت، شرکتهای تابعه و فروشندگان شرکت، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان، دعوی حقوقی، پرداخت غرامت، پیگرد قانونی از طرف مشتری در رابطه با استفاده از خدمات شرکت مصون هستند.

۶. محدودیت دِین

برای حداکثر میزان پیشبینی شده در قانون، در هیچ رخدادی و تحت هیچ شرایطی شرکت (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعهها و شرکتهای تابعه) و هر شخص (حقیقی یا حقوقی) دیگری که در ایجاد، تولید یا توزیع خدمات شرکت دخیل است؛ دِینی در قبال از دست دادن نام دامنه یا هرگونه زیان فردی یا تجاری، کاهش سود، افزایش هزینه، افزایش هزینه محصولات یا خدمات جایگزین، یا هرگونه صدمه یا زیان به هر نحوی که باشد، یا صدمه جانبی به هر صورتیحتی اگر آن صدمه متحمل از توصیه شرکت باشد– (الف) منتج از استفاده یا عدم استفاده از خدمات شرکت یا (ب) در ارتباط با مهاجرت، جابجایی شرکت یا تجهیزات متعلق به مشتری و یا شرکت، نخواهد داشت. کل دِین شرکت در قبال مشتری یا هر شخص ثالث دیگری، اگر وجود داشته باشد، برای هرگونه صدمه مرتبط با خدمات شرکت، شامل هرگونه قصور یا فراموشی شرکت یا نمایندگان شرکت، محدود به فی نصب و راه اندازی یا فی ماهانه پرداختی مشتری به شرکت (هرکدام که بیشتر باشد) خواهد بود و بیشتر از آن نخواهد بود.

۷. سلب مسوولیت

۷۱ عدم تضمین

به غیر از مواردی که صریحاً در این سند قید شدهاند، هیچ رای و نظری چه کتبی، چه شفاهی و چه به هر صورت دیگر، که بوسیله شرکت، کارمندان و مأموران شرکت، داده شود، هیچگونه تضمینی به وجود نخواهد آورد؛ و اعتماد مشتری به چنین اطلاعات یا رای و نظری، تنها با تشخیص خود مشتری منفرداً انجام میشود و شرکت به هیچوجه دِینی به کسی در قبال چنین اعتمادی نخواهد داشت.

۷۲ نسخه پشتیبان اطلاعات و تامین بیمه

مشتری میپذیرد و موافق است تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مشتری و نگهداری و تامین بیمه لازم برای تجهیزات مشتری، تنها در حیطه مسئولیت مشتری است و شرکت در قبال آن هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۷۳ تغییر، اصلاح، جابجایی و نبود نسخه پشتیبان از اطلاعات

مشتری موافق است که شرکت ممکن است نرمافزارها، برنامههای کاربردی، دادهها، سختافزارها و تجهیزات مرتبط با خدمات مشتری را به هر نحوی بدون هیچگونه محدودیت، متوقف کند، ارتقاء دهد، جایگزین کند، اصلاح نماید، تغییر دهد و یا به طور فیزیکی جابجا کند. مشتری درک میکند، میپذیرد و موافق است که تغییرات ذکر شده در خدمات شرکت، ممکن است، محتویات و برنامههای کاربردی شخصی شده مشتری را تحت تاثیر قرار دهد. شرکت هیچگونه تضمینی از هر نوع، در مورد کارایی، شرایط و موجودیت محتویات و برنامههای شخصی شده مشتری، نمیدهد. مشتری همچنین میپذیرد و موافق است که تنها خود مشتری مسئول محتویات و برنامههای شخصی شده خود در مدیریت و تهیه نسخههای پشتیبان از هر یا همه اطلاعات مشتری و تامین بیمه لازم برای تجهیزات مشتری است؛ و شرکت در این زمینه هیچگونه مسوولیت یا دِینی ندارد.

۷۴ اطلاعات سیستم

شرکت هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، اعتبار دادهها و یا اطلاعات موجود نمیدهد. استفاده از اطلاعات بدست آمده از طریق شرکت تنها با مسئولیت مشتری منفرداً انجام میشود.

۷۵ اطلاعات شبکههای متصل

مشتری میپذیرد که دادهها و اطلاعات موجود در شبکههای متصل ممکن است دقیق نباشد و اینکه شرکت توانایی یا اختیاری در مورد داده و اطلاعات آن ندارد. شرکت هیچگونه تضمینی به هر نحو در مورد دقت، کیفیت یا اعتبار داده و اطلاعاتی که در شبکههای متصل موجود است یا در آن رد و بدل میشود، نمیدهد. استفاده از داده و اطلاعات بدست آمده از طریق خدمات شرکت تنها با مسئولیت مشتری منفرداً انجام میشود.

۷۶ مجوزهای اشخاص ثالث

مشتری درک میکند و میپذیرد که شرکت تلاش معقولی برای فراهم کردن فناوری، توسعه و ابداعات (که مجموعافناوریبه آن اطلاق میگردد) میکند که بخشی از آن تحت مجوز و نشان تجاری اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ثالثی است. هرچند که شرکت هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، قابلیت اطمینان و اعتبار یا ادامه موجودیت هر یا همه جنبههای آن فناوریها نمیدهد. علاوه بر این شرکت مشخصا در مورد هرگونه تضمین درباره قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) آن فناوریها، از خود سلب مسئولیت میکند. علاوه بر این مشتری، شرکت (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعهها و شرکتهای تابعه) را از هرگونه ادعای دِینی به هر نحو، در مورد لغو هر مجوز اعطایی اشخاص ثالث که منجر به آسیب بالفعل یا بالقوه، صدمه، هزینه به مشتری یا کسب و کار مشتری یا زیرمجموعههای مشتری، یا مشتریان مشتری و هرکس یا چیزی که به مشتری مربوط شود، مصون میدارد. استفاده از فناوریهایی که از طریق شرکت یا اشخاص ثالث ذکر شده، بدست میآیند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تنها با مسئولیت مشتری منفرداً انجام میشود.

۷۷ محصولات شرکتهای دیگر

در مورد محصولات و خدمات شرکتهای دیگر، هر اشارهای که انجام گیرد، یا گفتهای که بیان شود، بوسیله شرکت یا اشخاص ثالث مرتبط با شرکت (شامل نمایندگان فروش) یا کارمندان شرکت، مدیران، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، شرکتهای زیرمجموعه، تنها به قصد اطلاعرسانی است و به معنی صحه گذاشتن و توصیه شرکت یا نهادهای ذکر شده در این ماده نیست. شرکت هرگونه مسئولیت یا دِینی را در مورد هرگونه بیان یا تضمینی از طرف فروشندگان محصولات شرکتهای دیگر از خود سلب میکند.

۷۸ وبسایت

خدمات، اطلاعات و دادههایی (که در اینجا به آناطلاعاتاطلاق میکنیم.) که در وبسایت شرکت ارائه میگردند، تنها به صورت همان چیزی که هست ارائه میشوند؛ و هیچگونه تضمینی از هیچ نوع ندارند. شرکت صریحاً هرگونه مسئولیت یا دِینی را در مورد هرگونه بیان یا تضمینی برای قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) را از خود سلب میکند. شرکت مطلقا دِینی در رابطه با اطلاعات، شامل دِین برای آسیب به رایانه، سختافزار، دادهها، اطلاعات و کسب و کار مراجعهکننده وبسایت، که منتج از اطلاعات یا فقدان اطلاعات وبسایت باشد، ندارد.

شرکت دِینی برای موارد زیر ندارد:

۷۸۱ هرگونه صدمه ایجاد شده، کلی یا جزیی، ناشی از عملکرد یا فراموشی یا غفلت یا شرایط محتمل خارج از کنترل شرکت، در تحصیل، گردآوری یا تحویل اطلاعات.

۷۸۲ هرگونه خطا، از قلم افتادگی یا عدم دقت در اطلاعات، بدون توجه به اینکه چه چیز باعث آن شده، یا تأخیر یا وقفه در تحویل اطلاعات.

۷۸۳ هر تصمیم اتخاذ شده، عمل انجام شده یا نشده با اعتماد به اطلاعات عرضه شده در وب سایت. در واقع شرکت هیچگونه تضمین و تعهدی در مورد توالی، دقت، جامعیت اطلاعات موجود در وبسایت یا اینکه این اطلاعات قابل اطمینان هستند، نمیدهد. شرکت هیچگونه تضمین و تعهدی در مورد اینکه اطلاعات پیوسته و بدون خطا باشند؛ یا اینکه کاستیها قابل اصلاح باشند، نمیدهد. مشتری هیچگونه ادعا، شکایت یا پیگردی در قبال شرکت برای بخش یا بخشهایی از وبسایت که دسترسی به آنها ممکن است نیاز به بارگیری Cookie وب سایت داشته باشد، ندارد.

۸. پرداخت

۸۱ پرداخت به ازای یک بار کلیک از یک IP است؛ و اگر از همان IP بیشتر از یک بار کلیک شود پرداخت فقط یک بار صورت میگیرد.

۸۲ دوره صورتحساب

صدور صورتحساب یا فاکتور مشتری، ممکن است به عوامل مختلفی مانند تاریخی که مشتری، مشتری شرکت شده است، بستگی داشته باشد. تدارک خدمات شرکت برای مشتری در یک (۱) ماه، یک دوره صورتحساب است که آغاز آن نخستین روز ماه و پایان آن آخرین روز ماه تقویمی است. دوره صورتحساب در اول هر ماه تجدید خواهد شد؛ تا زمانی که شرکت یکدرخواست انصرافاز طرف مشتری (با توجه به ماده انصراف در این سند) دریافت کند. اولین دوره صورتحساب مشتری از همان روزی که شرکت فرم سفارش را دریافت میکند، آغاز میگردد. اگر شرکت فرم سفارش را در اولین روز یا روزهای بعدی نخستین روز در هر ماه تقویمی دریافت کند، شرکت ممکن است نرخ فی آن ماه را بر اساس روزهای باقیمانده آن ماه تقویمی محاسبه کند. شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد تا به صلاحدید خود در هر زمان بدون اطلاع مشتری، دوره صورتحساب را تغییر دهد؛ به طوری که ممکن است برای مشتری به تناوب صورتحساب کمتر یا بیشتر صادر گردد. زمانهایی که در آن حساب کاربری مشتری معلق میشود نیز در دوره صورتحساب لحاظ خواهد شد

۸۳ سررسید پرداخت

مشتری باید اطمینان حاصل کند که مبلغ صورتحساب را تمام و کمال قبل از شروع هر دوره صورتحساب و نیز دوره صورتحساب نخستین، به شرکت پرداخت کرده باشد. مشتری منفرداً، مسئول حصول اطمینان از اینکه شرکت مبلغ صورتحساب را قبل از سررسید مربوطه دریافت کرده است، میباشد. شرکت ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً، تصمیم به عدم ارائه خدمات شرکت به مشتری پیش از دریافت کامل مبلغ صورتحساب بگیرد.

۸۴ روشهای پرداخت

روشهای پرداخت قابل قبول برای شرکت، چک، پرداخت نقدی، واریز نقدی به حساب بانکی مورد قبول شرکت، کارت اعتباری و پرداخت از طریق Paypal میباشد. مشتری چک یا وجه نقد را تنها باید به آدرس ذکر شده در وبسایت شرکت ارسال نماید. همچنین مشتری در صورت واریز بانکی، مبلغ صورتحساب را تنها باید به حسابهای بانکی ذکر شده در وبسایت شرکت واریز نماید.

۸۵ استفاده بیشتر (Overages)

شرکت ممکن است برای استفاده بیشتر از میزان مجاز در خدمات خریداری شده از طرف مشتری، صورتحساب صادر نماید؛ که شامل استفاده بیشتر از پهنای باند و فضای دیسک میشود. مشتری منفرداً مسئول اجازه دادن یا جلوگیری کردن از استفاده بیشتر است. مشتری میپذیرد و موافق است که شرکت هیچ الزامی برای هشدار در مورد استفاده بیشتر به مشتری ندارد.

۸۶ حساب کاربری معوق

حساب کاربریِ مشتری در صورتی که ظرف ۵ روز از آغاز دوره، صورتحساب پرداخت آن انجام نشود، در وضعیتمعوققرار خواهد گرفت.

۸۷ جریمه حساب کاربری معوق

یک حساب کاربری که در وضعیت معوق قرار گیرد، ممکن است از طرف شرکت معلق گردد؛ و از استفاده از حساب کاربری جلوگیری شود. مراجعین به وبسایت حساب کاربری معوق ممکن است به صفحه وب پشتیبانی فنی شرکت هدایت شوند. حساب کاربری معوقی که برای یک دوره کامل صورتحساب را پرداخت نکنند، ممکن است به صلاحدید شرکت منفرداً، کلیه فایلهای آن بایگانی یا حذف شود. برای حساب کاربری در زمانی که معوق شده نیز، صورتحساب صادر خواهد شد.

۸۸ هزینه برقراری مجدد

شرکت ممکن است از مشتری بابت بازگرداندن حساب کاربری معوق به وضعیت عادی، هزینهای تحت عنوان برقراری مجدد خدمات به مبلغ (صدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال) دریافت کند؛ و مشتری باید این هزینه را پرداخت نماید.

۸۹ تغییرات

شرکت ممکن است قیمتها و فی خدمات عرضه شده بوسیله شرکت را هر زمان که بخواهد، بدون اطلاع مشتری تغییر دهد.

۸۱۰ مالیات

شرکت، مالیات مشمول که طبق قانون باید از مشتری بگیرد را از مشتری طلب خواهد کرد؛ و مشتری باید بپردازد. مشتری منفرداً مسئول پرداخت مالیاتهای قانونی خود است.

۹. انصراف

۹۱ تمدید خودکار

به محض دریافت فرم سفارش از طرف مشتری به شرکت، مشتری متعهد به اجرای مفاد این سند خواهد شد و تصور شرکت این خواهد بود که مشتری مفاد این سند را پذیرفته است. مفاد این سند و در صورت وجود، سایر قراردادهای خدمات بین مشتری و شرکت، به محض رسیدن به پایان مهلت دوره صورتحساب به طور خودکار تمدید خواهد شد؛ مگر آنکه مشتری به نحو مشخصیدرخواست انصرافدهد.

۹۲ درخواست انصراف

درخواست انصراف، به معنی درخواست مشتری با توجه به مفاد این سند، از شرکت برای توقف خدمات شرکت برای یک حساب کاربری مشتری میباشد. برای اینکه درخواست انصراف مشتری معتبر باشد و شرکت به آن ترتیب اثر دهد؛ مشتری باید موارد زیر را در درخواست انصراف خود رعایت نماید.

۹۳ بر پایه ماهانه

اگر پرداختهای مشتری به صورت ماهانه انجام میشود؛ درخواست انصراف مشتری، باید به صورت کتبی، بوسیله نمابر، یا پست سفارشی، یا پیک، به واحد پشتیبانی مشتریان (که نشانی آن در وبسایت شرکت موجود است)، تحویل گردد. مشتری همچنین میتواند، درخواست انصراف خود را به صورت تلفنی، با تلفن ۰۹۰۱۱۰۷۱۱۱۷ در ساعات ۹ صبح الی ۵:۳۰ بعد از ظهر روزهای شنبه الی چهارشنبه، به شرکت اعلام کند. درخواست انصراف مشتری باید پیش از ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر آخرین روز کاری یک ماه، انجام شود؛ تا درخواست انصراف از پایان آن ماه بررسی گردد؛ و حساب کاربری مشتری برای ماه بعد تمدید نگردد. وگرنه شرکت به طور خودکار حساب کاربری مشتری را برای ماه بعد یا دوره صورتحساب بعد تمدید خواهد کرد. هنگامی که مشتری درخواست انصراف حساب کاربری را به شرکت میدهد، هزینهها به نسبت زمان باقیمانده، تقسیم نخواهد شد.

۹۴ بر پایه غیر ماهانه

اگر پرداختهای مشتری به صورت غیر ماهانه (سه(۳) ماهه، شش(۶) ماهه، دوازده(۱۲) ماهه یا هر تعداد دیگری ماه) انجام میشود؛ درخواست انصراف مشتری باید به صورت کتبی، بوسیله نمابر، یا پست سفارشی، یا پیک، به واحد پشتیبانی مشتریان (که نشانی آن در وبسایت شرکت موجود است)، تحویل گردد. مشتری همچنین میتواند، درخواست انصراف خود را به صورت تلفنی، با تلفن ۰۹۰۱۱۰۷۱۱۱۷ در ساعات  ۹صبح الی ۵:۳۰ بعد از ظهر روزهای شنبه الی چهارشنبه، به شرکت اعلام کند.

۹۵ درخواست انصراف مشتری باید پیش از ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر و پانزده (۱۵) روز قبل از فرا رسیدن دوره صورتحساب جدید، انجام شود؛ تا درخواست انصراف از پایان دوره صورتحساب جاری بررسی گردد؛ و حساب کاربری مشتری برای دوره صورتحساب بعد تمدید نگردد. وگرنه شرکت به طور خودکار حساب کاربری مشتری را برای دوره صورتحساب بعد تمدید خواهد کرد. هنگامی که مشتری درخواست انصراف حساب کاربری را به شرکت میدهد، هزینهها به نسبت زمان باقیمانده، تقسیم نخواهد شد.

۹۶ پرداخت کامل صورتحساب

حساب کاربری مشتری باید به صورت تمام و کمال قبل از هرگونه درخواست انصرافی پرداخت گردد.

۱۰. آدرس IP ها

شرکت مالکیت و کنترل همه آدرس IP هایی که به مشتری تخصیص میدهد را در اختیار دارد. شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد تا هر زمان، به صلاحدید شرکت، منفرداً آدرس IP مشتری را تغییر دهد.

۱۱. حقوق معنوی

۱۱۱ وبسایت شرکت

مشتری نباید بدون اجازه کتبی شرکت، همه یا بخشی از محتویات وبسایت شرکت را (شامل بخش فروش و بازاریابی) کپی، بازتولید یا بازنشر نماید.

۱۱۲ نشان تجاری و حق مؤلف

مشتری نباید بدون اجازه کتبی شرکت، نشان تجاری شرکت، نشان خدمات، محتویات تحت قانون حق مؤلف یا هر چیز دیگری که حقوق معنوی آن به شرکت تعلق دارد را استفاده نماید.

۱۱۳ جلوه نادرست

مشتری نباید به هر نحوی، رابطه مشتری با شرکت را به صورت نادرست جلوه دهد؛ و تلاش کند، خود را در جایگاه شرکت جا بزند یا مدعی شود که مشتری همان شرکت است.

۱۲. حریم شخصی مشتری

مگر در مواردی که صریحاً در این سند به آن اشاره شده باشد؛ شرکت همه اطلاعات و دادههای مشتری را به صورت محرمانه نگهداری خواهد کرد. مشتری درک میکند، میپذیرد و موافق است که در موارد اضطراری، با حکم دادگاه، دستور دادستانی، پلیس یا هر قوه قانونی دیگر، یا هر قانون مشمول دیگر، شرکت ممکن است اطلاعات مشتری را در اختیار آن نهاد بگذارد. مشتری همچنین میپذیرد که شرکت ممکن است اطلاعات مشتری را به شرکت مادر خود، برای استفاده داخلی شامل استفاده در ارتباط با خدمات شرکت، بهبود خدمات، توسعه خدمات، پیشنهادهای خاص به مشتری و کمیسیون ارجاع، انتقال دهد. مشتری درک میکند، میپذیرد و موافق است که اطلاعات تماس اداری مشتری که در ارتباط با ثبت دامنه مشتری است، اطلاعات آشکار محسوب میشود و شرکت هیچ الزامی برای عدم عرضه این اطلاعات، به سایر اشخاص ثالث ندارد.

۱۳. واگذاری و نماینده مشتری

۱۳۱ واگذاری

حقوق و دیون هم مشتری و هم شرکت (در اینجاطرفینبه آنها اطلاق میکنیم.) تحت مفاد این سند، جانشینها، مجریان و مدیران طرفین را نیز مقید میکند. هرچند مشتری ممکن نیست حقوق و الزامات خود تحت مفاد این سند، فرمهای سفارش و قراردادهای خدمات شرکت که بین طرفین جاری است را به صورت کلی یا جزیی، بدون اجازه کتبی شرکت، واگذار یا محول کند.

۱۳۲ طرف اصلی

مشتری موافق است که مشتری همیشه به عنوان طرف اصلی مفاد این سند، مقید خواهد بود. حتی اگر قرارداد یا موفقتنامهای شامل فرم سفارش برای ثبت دامنه یا خدمات میزبانی وب بین شرکت و نماینده مشتری جاری باشد.

۱۴. حداقل سن

۱۴۱ تضمین مشتری

مشتری اقرار می کند و تضمین می نماید که حداقل ۱۸ سال سن دارد.

۱۴۲ والد یا قیم

مشتری درک میکند و میپذیرد که هر شخص که کمتر از ۱۸ سال دارد (“صغیر”) باید والد یا قیمی داشته باشد؛ که مفاد این سند را بپذیرد تا صغیر بتواند مشتری شود.

۱۴۳ مسئولیت اصلی والد یا قیم

والد یا قیمی که مفاد این سند را از طرف صغیر میپذیرد؛ به عنوان مسوول اصلی برای اجرای تمام و کمال مفاد این سند خواهد بود؛ که شامل پرداخت به موقع و کامل فی خدمات شرکت است.

۱۴۴ ادامه مسوولیت والد یا قیم

والد یا قیمی که از طرف صغیر مفاد این سند را پذیرفته است؛ حتی پس از رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال، همچنان به عنوان مسوول اصلی اجرای مفاد این سند خواهند بود؛ مگر آنکه موافقت کتبی شرکت را داشته باشند.

۱۴۵ پذیرش بیاعتبار (باطل و پوچ)

هرگونه پذیرش مفاد این سند از طرف فردی که کمتر از ۱۸ سال (صغیر) باشد؛ غیرمعتبر پنداشته خواهد شد و مفاد این سند بین شرکت و صغیر باطل خواهد بود. به حدی که شرکت از هرگونه دِین و مسوولیتی به هر نحو، که منتج از سن یا عدمصلاحیت قانونی صغیر یا استفاده صغیر از خدمات شرکت باشد، مبری است.

۱۵. قانون حاکم

هر قرارداد و موافقتنامه شامل این سند، فرمهای سفارش و سایر قراردادهای ارائه خدمات شرکت بین مشتری و شرکت، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایران، تفسیر خواهد شد. مشتری موافق است که هرگونه دعوی قضایی یا حکمیت بین مشتری و شرکت در حوزه قضایی انجام خواهد شد؛ و مشتری رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی را دارد. همچنین اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذیصلاح، به هر دلیلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود؛ سایر بخشهای قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

۱۶ فورسماژور

مشتری درک میکند و میپذیرد و موافق است که شرکت در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرمهای سفارش و سایر قراردادهای خدمات شرکت، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل شرکت، شامل بلایای طبیعی، جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمینلرزه، اعتصاب، آتشسوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی (که مجموعا به آنفورسماژوراطلاق میکنیم.)، باشد، مسوولیتی ندارد. شرکت برای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورسماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورسماژور، تلقی نخواهد شد؛ و همچنین هیچ رخداد فورسماژوری، الزام برای پرداختهایی که سررسید آنها رسیده است را، معلق نخواهد کرد.

۱۷. ابطالیه، تغییر و اصلاحیه

هرگونه ابطالیه، تغییر یا اصلاحیه هر بخشی از مفاد این سند، فرمهای سفارش یا هر قرارداد خدمات شرکت که از طرف مشتری صادر شود، تنها در صورتی که موافقت کتبی، با امضای نماینده قانونی شرکت را داشته باشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود

استقلال طرفین

هیچ چیز در این موافقتنامه به معنی برقراری مشارکت یا ارتباط کارفرما و پیمانکار، آمر و مأمور یا شراکت بین طرفین نیست. طرفین به عنوان طرف مستقل، برای همیشه خواهند بود؛ و هر طرف حق یا اختیار اینکه بر طرف مقابل فرض یا الزامی برقرار کند، ندارد. مگر آنکه درباره آن به صراحت بیان شده باشد.

معنی و تفسیر

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیتها را شامل خواهد بود؛ و اگر در جایی مفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظشاملکه در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنیمشمول، بدون هیچ محدودیتی در کلیت آنچه پیش یا پس از آن آمده استخواهد بود. تقسیم بندی مفاد این سند به مواد، پاراگرافها و درج عناوین در آن برای سهولت ارجاع به آن بوده و در کلیت و تفسیر آن خدشهای وارد نمی کند.

معاهده کامل و انحصار

این سند، به علاوه فرمهای سفارش و هر قرارداد خدمات شرکت بین شرکت و مشتری، مبنای درک و توافق کامل بین مشتری و شرکت را تشکیل میدهد. به جز مواردی که صریحاً، به صورت کتبی و با امضا نماینده قانونی شرکت، بر خلاف آن توافق شده باشد، مفاد این سند بر هر توافق کتبی (شامل قالب رایانهای یا دیجیتالی) یا توافق شفاهی، ارجحیت خواهد داشت. مفاد این سند و فرمهای سفارش و هر قرارداد خدمات شرکت، بین مشتری و شرکت منحصرا فقط بین مشتری و شرکت خواهد بود؛ و هیچ حقی را به هیچ شخص ثالثی اعطاء نخواهد کرد؛ مگر آنکه صریحاً در این سند بیان شده باشد.

تاییدیه قوانین

مشتری اقرار و تضمین میکند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است؛ و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است. یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است؛ و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.